Loppuraportti (Miro ja Tanja): M.Y. Stage

Kerromme raportissa M.Y. Festin suunnittelusta ja toteutuksesta keskittyjen M.Y. Stage konseptiin.

  1.         Johdanto

Tilapioneerit- projektikurssilla pääsimme innovoimaan ja toteuttamaan kaupunkitilojen väliaikaiskäyttömahdollisuuksiin liittyviä konsepteja noin 2000 neliön konttorisalin ja toimistohuoneiden muodostamassa kokonaisuudessa Myyrmäen Colosseum- kiinteistössä. Lopullisia väliaikaiskäyttökonsepteja testasimme tiloissa järjestetyssä M.Y. Fest- kaupunkikulttuuritapahtumassa; tuottamamme kaupunkifestivaali tarjosi käytännössä rakennuksen osien käyttötarkoituksen muutokseen liittyvän tilakokemuksen yhden päivän intensiivisen kaupunkitapahtuman muodossa. Kohteeseemme suunniteltavat tilakokeilut valtaisassa innovointiympäristössä tarjosivat paitsi haasteen myös erittäin kiinnostavan kokeilualustan kaupunkikehittämisen konkretialle.

M.Y. Fest- tapahtuman tuotanto koski käytännössä vain tiettyjä, rajattuja osia kohdekiinteistöstä, mutta itse tapahtumatuotanto tarjosi loistavan mahdollisuuden ruohonjuuritason toimintaan ja yhteistyöhön paikallisten toimijaverkostojen kanssa. Tuotettu kaupunkifestivaali oli kertaluontoinen, mutta herätti kysymyksen vaajakäyttöisen rakennuskompleksin tilapotentiaalin valjastamisesta dynaamisempaan, pidempiaikaiseen hyötykäyttöön. Tapahtumamme tuotannossa tilakokonaisuuden muuntojoustavuus tunnistettiin ja hyödynnettiin loistavasti, tuottaen onnistuneen päivätapahtuman sekä osoittaen, että Colosseum- rakennuksella on merkittävä potentiaali toimia myös hyvän saavutettavuutensa valossa paikallisympäristöä aktivoivana ja kaupunkitilankäytön ’aukkoja’ täyttävänä, funktionaalisia rakenteita täydentävänä, elementtinä.

Tapahtumantuotanto realisoi kiinteistön ja siihen liittyvän välittömän ympäristön mahdollisuudet osana joustavaa tilankäyttöä Myyrmäessä. Colosseum voisi hyvin toimia myös tulevaisuudessa erilaisten tapahtumien ja vantaalaisen paikalliskulttuurikarakteristiikan näyttämönä, jolla olisi myös loistavat mahdollisuudet osallistavan suunnittelu- ja kehitystyön toteuttamiseksi, paikallisten kontribuutioihin asuinympäristönsä luovien ja kestävien kehitysvaihtoehtojen osoittamiseksi. Esimerkiksi Hernbergin (2014) mukaan rakennusten käyttötarkoitusten muutokseen liittyvien siirtymävaiheiden välillä tilapäiskäyttökokeilut kaiken kaikkiaan vahvistavat rakennuselinkaarien dynamiikkaa sekä ehkäisevät tyhjiin tiloihin kohdistuvaa vandalismia (myös osallistumisen kautta).

Tapahtumamme ei osoittanut vain yhtä hyvää väliaikaiskäyttöratkaisua Colosseumiin, vaan esille nousevat mahdollisuudet hyvin monimuotoiseen toimintaan: mahdollisuuksia voidaan osoittaa esimerkiksi joustavaan kokoontumis-, järjestö- tai työskentelytoimintaan sekä erilaisiin päivä- ja iltatapahtumiin. Pääkaupunkiseudulla tunnistettu toimistotilojen pysyvä ylitarjonta (Hernberg 2014) nostaa esille myös mahdollisuuden toimistokolossin osatilojen muuntamisesta pysyvään adaptive reuse– mukaiseen uusiokäyttöön, kuten esimerkiksi erilaiseen asukastoimintaan.

Vantaan yleiskaavoituksessa laadulliset suunnittelutavoitteet asuin- ja asiointiympäristöjen eheyttämisessä määrittävät erityisesti sosiaalisen kestävyyden osana yhdyskuntarakenteen paikkaamista ja hajautumisen estämistä (Henriksson & Jääskeläinen 2006). Sosiaalisesti tiiviin ja kestävän kaupunkiympäristön rakentamisessa tilojen käyttöasteiden nostaminen väliaikaiskäytöillä on suuressa osassa. Henrikssonin ja Jääskeläisen mukaan sosiaalisesti kestävän ja tasapainoisen kaupunkirakenteen mahdollistamiseksi on luotava puitteet kohtaamisille ja verkottumisen mahdollisuuksille, jotka realisoituvat tapaamisten paikoissa. M.Y. Festin kaltaiset kokeilualustat tuottavat juuri tällaisia kohtaamisia, muuntaen tyhjästä toimistotilasta merkityksellisen paikan. Vantaan yleiskaavoituksessa sosiaalisen kestävyyden tavoitteeksi asetettu asukasomatoimisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen voidaan saavuttaa jatkamalla M.Y. Festin kaltaista kulttuuritoimintaa sekä yhteistyötä asukkaiden ja paikallisten toimijoiden välillä.

Itse Tapahtumapäivää ajatellen M.Y. Stage- ohjelmakonseptista ja lavaympäristöstä suunniteltiin eräänlainen keskiö konttoritilan ja muiden tilakokeilujen (ohjelmakonseptien) verkossa. Eräänlainen vierailijoiden ohjaus ja itse lavalla toteutettava tapahtumarunko muodostavat kertaluontoiselle festivaalille sopivan ’draaman kaaren’. M.Y. Stagen mukaista matalan kynnyksen tai etukäteen sovittujen esiintymisten näyttämöä voidaan mainiosti soveltaa esimerkiksi juuri edellä mainitussa asukastoiminnassa sekä verkottumisessa.

  1.         Luomisprosessin vaiheet, aineisto & menetelmät

Kokeiluihin kannustaminen ja tapahtumien organisoinnin tukeminen nostetaan esille Vantaan kaupunkistrategiassa. Colosseum muunnetaan etenevissä määrin julkiseksi tilaksi, joka tarjoaa erilaisille käyttäjäryhmille mahdollisuuksia esimerkiksi harrastamiseen ja työntekoon sekä muuhun yhteisölliseen toimintaan (Ojala, 2018). Dynaamisen kaupunkitilan ja uusien kehyspalvelukeskustojen mahdollistaminen edellyttävät (esimerkiksi Myyrmäessä) osallistuvan kuluttajuus-ajattelun tukemista tilankäytönsuunnittelussa; myös asukasryhmien on itse järjestäydyttävä tuottaakseen aiemmin mainittujen palveluiden tai aktiviteettien kaltaisia toimia oman ryhmänsä hyödyttämiseksi (Mäenpää 2015).

Vantaan kaupunkistrategiasta (Järnefelt, 2018) voidaan myös johtaa tavoitteita ja arvoja, jotka ohjasivat myös visiotamme tapahtumatuotannossa, joka pyrki taas nostamaan esille kaupunkitilaa aktivoivia käyttöesimerkkejä- ja mahdollisuuksia. Asukkaiden hyvinvointi, vetovoima ja elinvoimaisuus vastaavat hyvin sitä, millaista kehitys- ja osallistumispotentiaalia pyrimme M.Y. Festissä peilaamaan. Tapahtuman ohjelmaa suunniteltaessa oli mielessä mm. kotiin vietävät kasvimaat, pyörien korjauspiste, lyhytelokuvien katselu ja katutaiteen esille nostaminen. Iso osa konsepteista kaatui kuitenkin omaan mahdottomuuteensa ja vain muutamat pääsivät jatkojalostukseen. Innostavuus, kannustavuus sekä uusien asioiden kokeilu ja kohtaamisten mahdollistaminen kuitenkin kulminoituvat erityisesti M.Y. Stageen kaupunkitapahtuman sydämenä.

  1.         Ohjelmakonseptin esittely – Esiintymislava M.Y. Stage

M.Y. Stage lähti liikkeelle jo ennakkotehtäviä tehdessä. Moni kurssilaisista ideoi jotain musiikkiin ja muihin esittäviin taiteisiin liittyvää, jonka takia ideaa haluttiin jalostaa eteenpäin.

M.Y. Stagelle haluttiin erilaisia esiintyjiä, jotta se toisi monenlaisia kykyjä esiin ja monenlaiset ihmiset voisivat nauttia esityksistä. Halusimme tarjota mahdollisuuden myyrmäkeläisille tuoda esiin sanojen lahjan runojen muodossa, teatteria, tanssia tai mitä tahansa muuta. Lisäksi halusimme toteuttaa osan ajasta Open mic -periaatteella, jotta kuka tahansa voisi tuoda taitonsa esiin – riippumatta siitä, onko kukaan ‘löytänyt’ häntä. Stagelle haluttiin paikallisia esiintyjiä, jonka vuoksi olimme yhteydessä mm. Vaskivuoren lukioon. Suurin tarve stagelle oli kuitenkin tunnelman luojana ja katsojan tai vierailijan roolissa tapahtumaan osallistumisen mahdollistajana. Lavaympäristö mahdollistaa kävijäryhmien konkreettisen osallistumisen tai vain yhdessäolon jaksottaen tapahtumasisältöä sekä muodostaen kaupunkitapahtumalle rakenteellisen rungon. Sen takia M.Y. Stage- esiintymis- ja osallistumisympäristö onkin suunnattu kaikille kulttuurista ja taiteesta kiinnostuneille sekä yhdessäolosta nauttiville.

M.Y. Stangen toteuttamiseksi tarvitaan kuitenkin paljon tekniikkaa; äänentoisto, valaistus, soittimet, sekä materiaalit katsojien oleskeluympäristön rakentamiseksi. Lisäksi konsepti vaatii henkilöresursseja, sillä lava ei pyöritä itse itseään. Lavan toiminnan kannalta oleellisia ovat juontaja, sekä tekniikkapöydän takana olevat henkilöt. Konseptin toteuttaminen M.Y. Fest- tapahtumassa oli kertaluontoinen, mutta ei ole jatkototeuttamisen kannalta sidottu tiettyihin aikoihin. Lavaympäristön toteuttaminen uudestaan Colosseumin konttorisalissa on mahdollista riippuen tilojen uusista käyttötarkoituksista sekä saatavilla olevista resursseista.

Koko M.Y. Fest -tapahtuman luonne olisi ollut hyvin erilainen ilman M.Y. Stagea, sillä lava onnistui keräämään ihmiset isoon konttorisaliin kuuntelemaan ja katsomaan esityksiä. Lisäksi lava toimi erinomaisesti sisäänheittäjänä myös muihin tiloihin, sillä juontojen aikana tuotiin esiin myös muita tiloissa olevia konsepteja ja kerrottiin niiden aikatauluista ja sijainneista.

Open mic -osuus ei ollut menestys, sillä se keräsi vain muutamia esiintyjiä. Toisaalta voisi ajatella sen onnistuneesti mahdollistaneen monien lasten pääsyn kokeilemaan lavalla olleita soittimia. Open mic olisi kaivannut selvästi enemmän mainostusta, sekä jo etukäteen sovittuja esiintymisvuoroja, jotta hiljaisia hetkiä ei olisi tullut.

M.Y. Stage kuitenkin onnistui erinomaisesti ja sen arvo oli korvaamaton tapahtumapäivänä. Saimme lavalle useita hienoja esityksiä ja saimme nauttia elävästä musiikista pitkin päivää. Uskomme tämän kaltaisille esiintymislavoille olevan paljon kysyntää – ainakin katsojien puolelta.

Lähteet:

Henriksson, T. & J. Jääskeläinen (2006). Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Vantaalla. Vantaan yleiskaava. Vantaan kaupunki. 23.5.2018

Hernberg, H. (2014). Tyhjät tilat. Näkökulmia ja keinoja olemassa olevan rakennuskannan uusiokäyttöön. Ympäristöministeriö, Helsinki. 23.5.2018

Järnefelt M. (2018) “Myyrmäki kokeilu- ja kehitysalustana”, Tilapioneerit -luentosarja, Helsingin yliopisto 27.3.2018

Mäenpää, P. (2015). Ostoskeskukset julkisina tiloina—tavoitteena kumppanuuspohjaiset, kansalaislähtöiset ja markkinaehtoiset lähipalvelut asuinalueilla. Asuinalueiden kehittämisohjelma. ARA & Helsingin yliopisto. 23.5.2018 http://blogs.helsinki.fi/lahioostarit/files/2015/05/Yhteenvetoraportti.pdf

Ojala E. (2018) “Operaatio Rajatorpantie 8”, Tilapioneerit -luentosarja, Helsingin yliopisto 4.4.2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *